Sijmen is een jongetje van drie jaar oud.
Hij lijdt aan neuroblastoom kanker.
Hier kunt u informatie vinden omtrent zijn situatie.

Sijmen met trein 2

Jaarrekening vastgesteld

De jaarrekening van Stichting Vrienden voor Sijmen voor de jaren 2014-2015 is door het bestuur vastgesteld. De jaarrekening is samengesteld door een externe accountant. Het batig saldo op 31 december 2015 bedraagt € 77.484. Dit bedrag is aan de bestemmingsreserve toegevoegd.

Naar verwachting kan het bestuur binnenkort ook de jaarrekening over 2016 vaststellen en vervolgens de stichting ontbinden. De bestemmingsreserve zal dan worden uitgekeerd aan enkele algemeen belang beogende instellingen, waarvan het doel zoveel mogelijk met dat van de stichting overeenkomt. Dit is in de statuten van de stichting vastgelegd. Daarmee krijgt het door vele acties en donaties bijeengebrachte bedrag een goede bestemming.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur.

Batig saldo Vrienden voor Sijmen naar verwante doelen

Mede naar aanleiding van berichten in de media over andere stichtingen voor kinderen met neuroblastoom, willen wij graag duidelijkheid scheppen over de stand van zaken bij Stichting Vrienden voor Sijmen. De vele acties en donaties van vrijwilligers, verenigingen, scholen, bedrijven en vele particulieren hebben tot vorig jaar juli in totaal € 140.000,- opgebracht. Een resultaat waar iedereen trots op mag zijn. Voor de ouders was niet alleen de financiële steun, maar ook de warme belangstelling daaromheen zeer waardevol.

Helaas heeft Sijmen de behandeling in Amerika niet af kunnen maken. Inmiddels zijn de meeste facturen betaald, maar we houden nog wel rekening met enige nakomende kosten, en vooral met inkomsten doordat de verzekeraar alsnog enkele declaraties uitbetaalt. Om die reden is het nog niet mogelijk het exacte bedrag te bepalen dat na opheffing van de stichting aan één of meer instellingen met een verwant doel wordt geschonken. We gaan er van uit dat dit ongeveer de helft van het gedoneerde bedrag zal zijn, indien er geen inkomsten en uitgaven meer zullen zijn. Zo kunnen met de donaties andere kinderen geholpen worden, bijvoorbeeld door onderzoek naar de bestrijding van deze vreselijke ziekte.

Namens het bestuur van Stichting Vrienden voor Sijmen,

Frank Wisman, voorzitter

Woorden van dank

Uit de vele steunbetuigingen die de ouders van Sijmen hebben mogen ontvangen na het overlijden van Sijmen op 14 december 2015, is gebleken dat zijn overlijden velen diep heeft geraakt. Mede namens de ouders van Sijmen willen we iedereen bedanken voor de steun in de afgelopen maanden en in het bijzonder voor de steun rond het overlijden en de uitvaart. Het was hartverwarmend en heeft diepe indruk op de ouders, familie en vrienden gemaakt.

In oktober 2014 is Stichting Vrienden voor Sijmen opgericht om fondsen te kunnen werven, zodat Sijmen met zijn ouders en broertje voor de noodzakelijke immunotherapie naar Philadelphia zou kunnen gaan en om de nabehandelingen en de nazorg na Philadelphia te kunnen bekostigen. Ook is de stichting opgericht om Sijmen en zijn ouders zo veel mogelijk morele steun te verlenen. Met niet-aflatende hulp en inzet van velen is het streefbedrag van € 100.000,- ruimschoots behaald.

Wij bedanken alle vrijwilligers, actievoerders, bedrijven, verenigingen, stichtingen, scholen/peuterspeelzalen en particulieren voor hun inzet en mooie donaties. Wij bedanken allen die hebben meegewerkt aan de stichting, welke voor Sijmen is opgericht. Dank ook voor de bijdrage en oprechte belangstelling van de media voor Sijmen en zijn ouders, alsook de ondersteuning vanuit de voetbalwereld.

Woorden van dank voor de medewerkers van het Radboud UMC, de medewerkers van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, de medewerkers van het Children’s Hospital of Philadelphia, de medewerkers van KinderThuisZorg en de huisarts voor hun betrokkenheid en de vele nuttige adviezen en deskundige behandelingen. Ook naar diegenen die mantelzorg hebben verleend en allen die morele ondersteuning hebben geboden en naar diegenen die het stichtingsbestuur hebben voorzien van juridische, financiële en fiscale adviezen gaat onze dank uit.

U zult begrijpen dat het bestuur en de ouders van Sijmen iedereen hartelijk danken voor alle steun in welke vorm dan ook gegeven.

Als de laatste financiële afhandelingen uit het noodzakelijke zeer intensieve nazorgtraject in zicht zijn, zal het bestuur, conform de statuten en in goed overleg met de ouders van Sijmen, het batig saldo schenken aan fiscaal erkende algemeen nut beogende instellingen of aan een ander belang, waarvan het doel gerelateerd is aan dat van de stichting.

Namens het bestuur van Stichting Vrienden voor Sijmen,

Frank Wisman, voorzitter

Sijmen

Onze zoon Sijmen den Hartog is geboren op 28 april 2012. Hij ontwikkelt zich tot een pientere en vrolijke peuter. Zie verder: Wie is Sijmen.

Twee dagen na de geboorte van broertje Jitse, op 24 juli 2014, staat Sijmen op met een halfzijdig verlamd gezicht. Vier weken later is duidelijk dat Sijmen kanker heeft: neuroblastoom fase 4, een zeldzame vorm van kinderkanker in het verst gevorderde stadium. Zie verder: Wat heeft Sijmen.

De behandeling

Na een serie onderzoeken wordt meteen gestart met de eerste van de zwaarst mogelijke chemokuren. Er volgen veel gesprekken met artsen, die ons voorbereiden op een lang en zwaar traject van chemokuren, operaties, bestraling en stamceltransplantatie.

Immunotherapie in Amerika

Als de behandeling in Nederland voldoende aanslaat, mag Sijmen naar Amerika voor immunotherapie. In het Children’s Hospital of Philadelphia zal hij een behandeling ondergaan die de kans op genezing met 20% vergroot. Voor deze behandeling zullen we met het hele gezin minstens een half jaar in Amerika verblijven. Zie verder: Sijmen naar Amerika.

Stichting Vrienden voor Sijmen

Aan het verblijf in Amerika zijn hoge kosten verbonden. De verzekering vergoedt slechts de kosten van de behandeling van Sijmen. Mede om die reden hebben vrienden van ons de stichting Vrienden voor Sijmen opgericht. Het doel van de stichting is om morele steun te verlenen en de behandeling en het verblijf in Amerika financieel mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan reis- en verblijfskosten, extra behandelingskosten die niet door de verzekering worden gedekt, eventuele nabehandeling etc.

De stichting is volledig afhankelijk van giften, donaties en steun van zowel particulieren als bedrijven (sponsors). Mocht om welke reden dan ook de reis geen doorgang kunnen vinden, of wordt er meer geld bijeengebracht dan nodig mocht blijken, dan is statutair vastgelegd dat het geld ten goede komt aan een of meerdere neuroblastoom gerelateerde instellingen.

Uw steun wordt door ons zeer gewaardeerd.

Erik, Nicole, Sijmen en Jitse den Hartog